Rouw

Rouw

Rouw is een emotionele reactie als gevolg van een verlies, in het bijzonder het verlies van een naaste. Normaal gesproken zal de intensiteit van de reactie in de loop van de tijd afnemen, de rouw kan echter zo heftig zijn, dat de levenslust verloren gaat.

Rouwproces

In de periode na het overlijden van een geliefd persoon proberen de nabestaanden de ingrijpende ervaring en het verdriet te verwerken. De Zwitserse psychiater Elisabeth Kübler-Ross was een pionier in rouwverwerking. Zij omschreef vijf fasen die de meeste mensen geheel of gedeeltelijk doorlopen in het rouwproces. Deze fasen zijn niet voor iedereen even intensief en ook verschilt de volgorde van persoon tot persoon. Iedereen verwerkt rouw op haar of zijn eigen manier.

Ontkenning In de ontkenningsfase fase beschermt de persoon zich door de harde werkelijkheid af te wijzen. Dit gedrag geeft iemand de gelegenheid om de waarheid gedoseerd tot zich te laten komen.

Protest (of boosheid) In deze fase is er veel boosheid. De woede kan zich (ten onrechte) richten op de brenger van het nieuws of een arts. Door de schuldvraag ontwijkt men het gevoel van verlies en verdriet. Deze fase is voor de omgeving soms moeilijk te begrijpen.

Onderhandelen en vechten Men probeert het verlies te verwerken door in actie te komen en zichzelf doelen te stellen of beloften te doen. Dat kan vele vormen aannemen. Van een marathon gaan lopen tot schoon schip maken met de persoonlijke bezittingen van de overledene.

Depressie Als het verdriet niet langer te ontkennen is, kan een depressie optreden. De nabestaande voelt zich machteloos en sluit zich vaak af voor contact of gedraagt zich teruggetrokken.

Aanvaarding Na verloop van tijd accepteert men het verdriet.

 

Arbeid en rouw

Werknemers die een partner of kind verliezen hebben recht op calamiteitenverlof om de eerste, hoognodige zaken te kunnen regelen. Daarna gaat dit verlof  waarschijnlijk over in bijzonder-of-buitengewoon-verlof Dit is afhankelijk van cao, arbeidsovereenkomst of bedrijfsreglement. Daarin staat ook hoe lang u in dit geval recht heeft op betaald verlof.

In de meeste cao’s is het maximale rouwverlof, bij het verlies van een partner, tien werkdagen. De gemiddelde rouwperiode bij het verlies van een partner is echter 170 dagen, zo blijkt uit onderzoek van Arboned.

Werk levert positieve bijdrage aan verwerken van verlies

Uit de enquête van Landelijk Steunpunt Rouw blijkt dat 40%, na weer aan het werk te zijn geweest, zich ziek meldt. Toch ondersteunt juist het verrichten van arbeid tijdens een rouwperiode de werknemer in zijn/haar rouwproces. De steun van collega’s en leidinggevende worden als belangrijke krachtbronnen ervaren door de rouwende werknemer.

Meer informatie?

Begeleiding volgens de methodiek Arbeid en Rouw van ArboNed draagt bij aan het verminderen van spanning, depressie of negatieve emoties op het werk, maar met name aan het toenemen van de productiviteit en positieve emoties op het werk.

 

Literatuur

Er zijn vele boeken geschreven over rouwverwerking. Klik hier voor een overzicht van het online aanbod.

boeken over rouwverwerking